N279 bij Veghel, situatie 2002
Bron: Infrasite
Nieuwsbericht | Datum: 29-10-2018


Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit
Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is vandaag door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Het provinciebestuur wil bestaande knelpunten op de N279 aanpakken en de weg klaar maken voor de toekomst: bij de huidige aansluitingen en rotondes ontstaan in toenemende mate files en onveilige situaties. Deze kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt waarmee de weg beter doorstroomt en veiliger wordt. De N279 blijft na de verbouwing een provinciale weg met 2x1 rijstroken en een snelheid van 80 km/uur. Verkeersonderzoeken met prognoses van de groei van het verkeer laten zien dat dit 2x1-profiel voor de komende jaren voldoende is om het verkeer veilig door te laten stromen. Viaducten en kunstwerken worden nu al wel zo gebouwd dat een uitbreiding naar 2x2 rijstroken in de toekomst mogelijk is zonder ingrijpende aanpassingen en zonder desinvesteringen. Door het verkeer continue te monitoren wordt in de gaten gehouden of en zo ja wanneer een uitbreiding van de weg naar 2x2 rijstroken alsnog nodig zou zijn. In Veghel zijn de problemen met de doorstroming met name tussen A50 en bedrijventerrein De Amert op dit moment al groot. Om die reden wordt de N279 in Veghel al wel uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse kruisingen.

Omleiding Helmond
Bij Helmond kiest de provincie ervoor om de provinciale weg om de wijk Dierdonk te leiden met een nieuw tracé. Gedeputeerde Christophe van der Maat: "De keuze voor een omleiding bij Helmond was de lastigste keuze die we hebben moeten maken. Met een omleiding kiezen we ervoor om het doorgaande verkeer uit druk bewoond gebied te halen. Daarmee kiest straks ongeveer de helft van het verkeer voor de nieuwe omleiding. Daarmee verminderen we de overlast voor de grote groep bewoners van de wijken langs het huidige tracé, maar het betekent ook dat bewoners in Bakel een nieuwe weg in de buurt krijgen. Die keuze maak je niet zomaar. Met de groep omwonenden van de nieuwe omleiding maken we daarom een plan om de weg zo aan te leggen dat zij de weg zo min mogelijk horen en zien."

€ 9 miljoen extra voor geluid
Op de gehele N279 wordt geluidsarm asfalt aangelegd, ook op de locaties waar het niet wettelijk noodzakelijk is omdat er weinig mensen wonen. Gedeputeerde van der Maat: Bovenop de maatregelen die de provincie verplicht is om te nemen, investeren de provincie en gemeenten samen € 9 miljoen extra om marktpartijen uit te dagen om slimme geluidsmaatregelen te bedenken. Van der Maat: "Die maatregelen schrijven we nu niet voor, maar er zijn volop nieuwe producten en technieken in ontwikkeling die een extra bijdrage leveren bovenop het geluidsarme asfalt waartoe we nu al besloten hebben. Vooral de inwoners van de wijken Brouwhuis en Rijpelberg en in het buitengebied van Bakel kunnen hiervan profiteren."

Klimaatverandering
Voor de aanpassingen aan de N279 moet in totaal 45 hectare natuur gecompenseerd worden. Op verzoek van de betrokken gemeenten wordt hiervoor ruimte gezocht in de buurt van de N279. De aanleg van een begroeid ecoduct, dassentunnels en voorzieningen voor dieren om de Zuid-Willemsvaart over te kunnen steken maken onderdeel uit van het pakket van compenserende maatregelen voor de natuur. Daarnaast willen de provincie en het waterschap de kansen benutten om tegelijk met de aanpak van de weg ook maatregelen te nemen om de waterhuishouding in het gebied te regelen. Met oog op de veranderingen in klimaat zoekt het waterschap naar mogelijkheden om in tijden van droogte of juist extreme natte tijden het water te reguleren. "Bij de aanleg van de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan. Bij Bakel en Keldonk bestaat ruimte om een gebied te creëren waar het fijn is om te recreëren maar waar in natte tijden ook water opgeslagen kan worden. Die kans willen we nu weer benutten," aldus Van der Maat.

Smart Mobility
De N279 maakt onderdeel uit van het programma SmartwayZ.NL waarmee overheden en marktpartijen samen de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren door knelpunten in de infrastructuur op te lossen en nieuwe technieken op het gebied van Smart Mobility toe te passen. Samen met logistieke bedrijven uit Veghel, Gemert en Helmond ontwikkelt de provincie onder andere een datasysteem dat logistieke stromen op en rond de N279 realtime in beeld brengt. Dit systeem maakt het op termijn mogelijk dat vrachtverkeer bij verkeerslichten bijvoorbeeld prioriteit krijgt waardoor vrachtwagens minder hoeven te stoppen en op te trekken. Om dat mogelijk te maken worden vooruitlopend op de verbouwing van de N279 al intelligente verkeerslichten geplaatst.

Start 2020
Met het voorleggen van het PIP aan Provinciale Staten komt een langdurig en intensief proces met betrokken overheden en bewoners op zoek naar een goede oplossing voor de N279 in zicht. Provinciale Staten nemen naar verwachting eind dit jaar een definitief besluit over het voorgestelde plan. Daarna bestaat voor belanghebbenden nog de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Raad van State. De provincie wil in 2020 starten met de ombouw van de N279 tussen Veghel en Asten.


Deel dit artikel:                   

Oorzaken aantasting van betonconstructies met mosaangroei bekend
Nieuwsbericht
Goederenverbinding Den Bosch - Betuweroute twee jaar open
Nieuwsbericht
De 'Prijs van de Duitse Machinebouw' gaat naar Renate Pilz
Nieuwsbericht
Utrecht heeft aan alle kanten dubbel spoor
Nieuwsbericht
ProRail krijgt sleutelrol bij invoering ERTMS
Nieuwsbericht
Groot rangeerterrein bij Zwolle duurzaam op de schop
Nieuwsbericht
ProRail waarschuwt voor trillingshinder bij nieuwbouw langs het spoor
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning voor PHS Meteren-Boxtel
Nieuwsbericht
Proef met langzamer rijdende goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
'Twee miljoen treinreizigers naar Berlijn haalbaar'
Nieuwsbericht
Vijf overwegen iets langer dicht
Nieuwsbericht
Europese bijdrage voor Nederlandse infrastructuur en luchtvaart
Nieuwsbericht
Rover: 4 punten om groei OV te financieren en te versnellen
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
IenW maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit
Nieuwsbericht
Sensoren op reizigerstreinen
Nieuwsbericht
Het spoor een belemmering in de natuur?
Nieuwsbericht
Aannemer bouw spoorverdubbeling Zevenaar - Didam bekend
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
ProRail gunt Movares aanpassing corridor Alkmaar - Amsterdam
Nieuwsbericht
ProRail: Swietelsky gefeliciteerd!
Nieuwsbericht
[Banners]